Ngày 22-7 diễn ra kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X bằng hình thức trực tuyến

19/07/2021 - 14:22

 - Thường trực HĐND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) bằng hình thức họp trực tuyến vào lúc 8 giờ, ngày 22-7-2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh. Điểm cầu cấp tỉnh tại hội trường Văn phòng UBND tỉnh và điểm cầu huyện, thị xã, thành phố tại phòng họp trực tuyến của Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thị xã, thành phố.

A A

Kỳ họp thứ 2 sẽ xem xét, quyết định các nội dung: tờ trình ban hành nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; tờ trình ban hành nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình ban hành nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ chi tiết đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; tờ trình ban hành nghị quyết cho ý kiến về phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách nhà nước và một số nội dung khác có liên quan.

THU THẢO