Ông Nguyễn Thanh Xuân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

02/10/2023 - 10:56

 - Sáng 2/10, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Có 49 cổ đông, đại diện cho hơn 28,3 triệu cổ phần (chiếm 99%) có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đoàn Chủ tịch đại hội 

Các cổ đổng biểu quyết tại đại hội

Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang

Tại đại hội, các cổ đông đã bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Xuân - người đại diện 61% vốn Nhà nước tại công ty làm thành viên và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Phan Văn Nhàn đã nghỉ hưu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, gồm 3 ông: Nguyễn Thanh Xuân, Quách Trọng Dung và Lý Thanh Tâm. Trong đó, ông Quách Trọng Dung làm Tổng Giám đốc điều hành sản xuất- kinh doanh.

Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua những nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang.

HẠNH CHÂU