Giới chức ngoại giao Anh và Taliban tổ chức đối thoại

Giới chức ngoại giao Anh và Taliban tổ chức đối thoại