30 năm nước Đức tái thống nhất: Chênh lệch hai miền thu hẹp đáng kể

30 năm nước Đức tái thống nhất: Chênh lệch hai miền thu hẹp đáng kể