Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam

16/05/2019 - 07:55

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 Huyện, Thị, Thành ủy, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

A A

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và chương trình hành động số 33 của Tỉnh ủy, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục- thể thao được đầu tư và phát triển. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa - nghệ thuật ngày càng được tăng cường; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn được quan tâm; các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới về phương thức tổ chức và hoạt động; đội ngũ cán bộ được quan tâm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực... Xuất hiện nhiều nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo; các phong tục, tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ... Hiện, toàn tỉnh có 503.726 hộ gia đình văn hóa, đạt 93,24% hộ; 861 khóm, ấp văn hóa, đạt 96,95% tổng số khóm, ấp; 50/119 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 12 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị...

HỮU HUYNH