Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

10/11/2023 - 05:39

 - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả, góp phần vào kết quả chung của cả nước trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, nhằm tiếp tục quán triệt hơn nữa Nghị quyết 35-NQ/TW; đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện nghị quyết trên địa bàn An Giang; xác định rõ hơn nội dung, yêu cầu đặt ra và đề xuất các giải pháp đối với các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và ngành hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức tọa đàm khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Quang cảnh buổi tọa đàm khoa học

Theo ThS Huỳnh Đức Hiền (Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng), ban tổ chức đã nhận được 61 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Nội dung các bài viết có chủ đề khá phong phú, nhiều bài viết thể hiện sự đầu tư nghiên cứu, có hàm lượng khoa học cao, lý luận chính trị sắc bén, tính thực tiễn phong phú.

Điển hình là các tham luận: “Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá trong thời gian qua; thực trạng và giải pháp công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh” (Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên); “An Giang đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật” (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân); “Thực trạng và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh An Giang”; “Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch” (ThS Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Tôn Đức Thắng); “Ý nghĩa, tầm quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” (TS Lê Quang Vinh, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng); “Một số kết quả và kinh nghiệm tổ chức lực lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng của lực lượng vũ trang tỉnh” (đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)…

Theo chủ tọa buổi tọa đàm, các tham luận được nghiên cứu nghiêm túc, công phu, mang tính Đảng, tính khoa học rất cao, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quan điểm, chủ trương tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tư duy mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng… Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng. Quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trên địa bàn tỉnh và kinh nghiệm hay trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW tại các địa phương, đơn vị. Vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở An Giang…

Phát biểu tại tọa đàm khoa học, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên nhận định, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch sẽ tăng cường xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên CNXH ở nước ta, đặc biệt là trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá là góp phần chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên đối với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái các thế lực thù địch. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân, dư luận xã hội về công cuộc bảo vệ Tổ quốc, về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước hiện nay; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế… 

H.H