Thành ủy Châu Đốc triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân

01/12/2023 - 14:35

 - Ngày 1/12, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai Nghị định 48/2023/NĐ-TTg, ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-TTg, ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn 1522/UBND-TH, ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023…; Quy định 3872-QĐ/TU, ngày 27/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023; Quy định 532-QĐ/TU, ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023; Hướng dẫn 10-HD/BTC, ngày 28/11/2023 của Ban Tổ chức Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.

THU THẢO