Tiếp tục đổi mới, thực hiện sáng tạo công tác dân vận trong tình hình mới

17/01/2022 - 14:01

 - Sáng 17-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự.

A A

Quang cảnh hội nghị

Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thu đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2021

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam tặng giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang với Ban Dân tộc tỉnh về công tác dân tộc giai đoạn 2021-2026

Ký kết giao ước thi đua giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang với các Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố về công tác dân vận năm 2022

Ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của công tác dân vận. Từ đó, quan tâm, tạo điều kiện, có cơ chế và chính sách hỗ trợ kịp thời để hệ thống Dân vận phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy về công tác dân vận.

Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là chủ trương vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Song song đó, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, có tính bền vững, sức lan tỏa trong cộng đồng. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, trong đó chú trọng phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” ở những nơi khó khăn, phức tạp, bức xúc nổi cộm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, các khu công nghiệp.

Tăng cường nắm tình hình nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Tỉnh; tham mưu, giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh, phức tạp ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng, gây khiếu kiện phức tạp. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trong công tác chăm lo cho người dân gắn với khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, tính sáng tạo của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới, triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn giáo, công tác vận động quần chúng; , quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới…

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2021 cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng; UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thu đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2021; Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021.

Cũng tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang ký kết giao ước thi đua với các Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố về công tác dân vận năm 2022; ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh về công tác dân tộc giai đoạn 2021-2026; ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022.

TRUNG HIẾU