Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

03/03/2021 - 06:21

 - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong quý III và IV-2021 sẽ tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

A A

Trong năm sẽ thường xuyên tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành liên quan đến luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của luật.

Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý VPHC; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử VPHC. Qua đó, nhằm tổ chức tốt việc triển khai thi hành luật trong phạm vi địa phương; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong giai đoạn hiện nay.  

THU THẢO