TP.Long Xuyên

Trao nhà Đại đoàn kết hộ cận nghèo ở  phường Mỹ Xuyên

Trao nhà Đại đoàn kết hộ cận nghèo ở phường Mỹ Xuyên