Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Bình Thạnh

30/05/2023 - 18:14

 - Ngày 30/5, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang Phạm Thái Bình dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng NMT ở xã Bình Thạnh (Châu Thành).

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra công tác triển khai và tổ chức thực hiện xây dựng NTM của xã, như: Xây dựng nghị quyết, ban hành kế hoạch thực hiện, tổng hợp báo cáo, kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã.

 Đồng thời, đánh giá tiến độ thực hiện bộ tiêu chí xã NTM theo Quyết định 1260/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và hồ sơ minh chứng kèm theo. Trong đó, tập trung  kiểm tra thực tế đối với một số tiêu chí, như: Trường học, cảnh quan, vệ sinh môi trường, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh An Giang Phạm Thái Bình đề nghị xã Bình Thạnh chủ động sớm hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ minh chứng; NTM đã đạt. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng NTM.

 Bên cạnh duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu, xã Bình Thạnh tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, như: Quy hoạch; trường học; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; nghèo đa chiều, y tế… theo kế hoạch, lộ trình cụ thể, thiết thực, sớm hoàn mục tiêu đề ra trở thành xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2023.

Đến nay, xã Bình Thạnh đạt 13/19 tiêu chí, 50/57 chỉ tiêu theo Quyết định 1260/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

L.H