Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

21/05/2020 - 17:31

 - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là từ khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Đảng phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người yêu cầu các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải ra sức phòng, tránh nguy cơ tha hóa, biến chất; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ là “công việc gốc của Đảng”, bởi “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”…

A A

Thực hiện lời căn dặn của Người, hơn 90 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, luôn xác định đó là nhiệm vụ then chốt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị về vấn đề này. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc vẫn còn xảy ra.

Để công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trước tiên cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng; luôn bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nổi lên trong xã hội. Giữ vững trận địa tư tưởng, lý luận của Đảng, tăng cường đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống các luận điệu sai trái, thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và người đứng đầu trong việc nắm bắt, giải quyết và báo cáo kịp thời về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp cần phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; kết hợp đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần dũng cảm tự soi xét lại mình, đơn vị mình; không nể nang, né tránh, tìm ra được những ưu điểm để phát huy, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa những sai lầm. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thể hiện được ý thức cầu thị tiến bộ; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không ngừng tự hoàn thiện bản thân. Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống.

Các tổ chức cơ sở Đảng cần tiếp tục củng cố, đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng ở cơ sở. Thực sự quan tâm đến đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ cán bộ với sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Phải xây dựng Đảng ta thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

HẠNH CHÂU