Xây dựng thế trận lòng dân, tạo tiềm lực chính trị vững mạnh

16/09/2019 - 07:55

 - Cần phát huy hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân, tạo ra tiềm lực chính trị vững mạnh của nền quốc phòng toàn dân (QPTD). Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, xây dựng và củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện, bảo đảm cho xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đó là ý kiến nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị sơ kết và khen thưởng thành tích 10 năm xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

A A

Xây dựng thế trận lòng dân, tạo tiềm lực chính trị vững mạnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen cho cá nhân đạt thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Nằm ở vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc, An Giang được xác định là tỉnh trọng điểm về quốc phòng- an ninh, nên việc xây dựng nền QPTD là nhiệm vụ chính trị trọng yếu thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân địa phương. Qua đó, nhằm xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học-kỹ thuật, quân sự, quốc phòng - an ninh… tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng, bảo vệ vững chắc từng địa phương nói riêng. Trên cơ sở quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, việc xây dựng nền QPTD trong thời gian qua đạt nhiều kết quả thiết thực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng nền QPTD trong đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng triển khai thực hiện đa dạng, phong phú và thông qua hệ thống thông tin đại chúng phổ biến sâu rộng trong nhân dân; xây dựng nhiều đề án quan trọng như: đề án phòng thủ dân sự, đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đề án đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, đào tạo sĩ quan dự bị… thực hiện xây dựng thực lực, tiềm lực về chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế, khoa học - kỹ thuật. lực lượng quân sự, công an từng bước được xây dựng vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân một cách chặt chẽ; khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư; kinh tế - xã hội luôn giữ vững tốc độ phát triển, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được củng cố, kiện toàn vững chắc.

Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như; “Tết quân dân”, “Hội thanh niên biên giới”; vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp quỹ “Tình đồng đội”, “Đền ơn đáp nghĩa”… hơn 9 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ cho 103 gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn. Đề nghị Quân khu chi trả kịp thời hơn 90 tỷ đồng cho 28.322 đối tượng; quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được quan tâm đúng mức (đã cất bốc được 1.400 hài cốt liệt sĩ), tổ chức truy điệu, an táng trang nghiêm. Với điều kiện thực tế của tỉnh, 10 năm qua, tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố luôn quan tâm huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền QPTD gần 2.500 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển giàu mạnh.

Để tiếp tục khắc phục những hạn chế còn tồn tại và phát huy tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ngành và các địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: “Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền QPTD, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng nền QPTD. Chủ động có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ trì các ngành, các cấp về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền QPTD. trong quá trình quy hoạch, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và phát triển nông thôn, chú ý kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, nhất là thế trận QPTD, đảm bảo quốc phòng…”.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG