An Giang có 7.766 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/04/2021 - 14:49

 - Chiều 29-4, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang cho biết, tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba do UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tổ chức đã thảo luận và biểu quyết thống nhất lập danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 7.766 người.

A A

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 3 do UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức

Cơ cấu, thành phần 103 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, như sau: nữ: 37 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 35,92%); dân tộc: 08 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 7,77%); ngoài Đảng: 22 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 21,34%); trẻ tuổi: 23 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 22,33%); tự ứng cử: 1 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 0,97%); đại biểu HĐND tỉnh tái cử là 27 ứng cử viên tính trên số đại biểu HĐND tỉnh hiện nay là 73 đại biểu (đạt tỷ lệ 36,99%).

Cơ cấu, thành phần 632 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, như sau: nữ: 247 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 39,08%); dân tộc: 30 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 4,75%); ngoài Đảng: 90 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 14,24%); trẻ tuổi: 216 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 34,18%); đại biểu HĐND cấp huyện tái cử là 200 ứng cử viên tính trên số đại biểu HĐND cấp huyện hiện nay là 420 đại biểu (đạt tỷ lệ 47,62%).

Cơ cấu, thành phần 7.031 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã như sau: nữ: 2.717 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 38,64%); dân tộc: 310 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 4,41%); ngoài Đảng: 1.249 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 17,76%); trẻ tuổi: 3.778 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 53,73%); đại biểu HĐND cấp xã tái cử là 2.304 ứng cử viên tính trên số đại biểu HĐND cấp xã hiện nay là 4.555 đại biểu (đạt tỷ lệ 50,58%)…

L.H