An Giang đầu tư nguồn lực phát triển phong trào thể dục - thể thao

28/07/2021 - 07:54

 - Giai đoạn 2021-2030, tỉnh An Giang tập trung đổi mới về nội dung, cách thức triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Trong đó, quan tâm thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao (TDTT), nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cuộc vận động đạt được mục tiêu đề ra.

A A

Giữ gìn và phát triển thể thao truyền thống, dân tộc(Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19)

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo, gắn cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển TDTT. Tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động, gắn kết với công tác khuyến khích xã hội hóa hoạt động TDTT với các phong trào khác và được truyền tải bằng nhiều hình thức, như: phát thanh, truyền hình, treo tranh ảnh, pa-nô, áp-phích...

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT; đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí, tạo quỹ đất, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, lao động, học sinh, sinh viên và mọi đối tượng tham gia tập luyện, thi đấu TDTT có môi trường thuận lợi để rèn luyện thể chất và tinh thần. Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về TDTT quần chúng ở cơ sở. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động TDTT tại các xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện TDTT đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Kiện toàn bộ máy TDTT các cấp, ngành và ở cơ sở; đào tạo và bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào TDTT trong tình hình mới.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xã, phường, thị trấn, trường học quan tâm tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao, Đại hội TDTT, nhằm tạo động lực thi đua và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong nông dân, cán bộ, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh, thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân tộc. Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian.

Ngành thể thao, ngành giáo dục và đào tạo thống kê số liệu, đánh giá kết quả hàng năm về phong trào TDTT quần chúng, công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao nhà trường trong khối học sinh, sinh viên và công tác rèn luyện thể lực, thể thao ngoại khóa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách thức triển khai hay, hiệu quả về cuộc vận động. Hàng năm, tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả triển khai cuộc vận động; đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình, có đóng góp thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát triển phong trào TDTT quần chúng.

Bài, ảnh: KHÁNH MY

 

bong-da
mon-khac