An Giang: Hơn 100 học viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 4

02/10/2023 - 08:42

 - Sáng 2/10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 4 (lớp 2/2023). Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Huỳnh Đức Hiền đến tham dự.

Quang cảnh khai giảng lớp học

Lớp học có 101 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy An Giang quản lý. Trong 5 ngày (từ ngày 2 đến 6/10), các học viên sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề, gồm: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay; công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; hệ thống chính trị cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động.

ThS Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cho biết, đối với mỗi nội dung chuyên đề, các giảng viên sẽ cập nhật, thông tin vấn đề thời sự của đất nước, của địa phương, giúp học viên liên hệ vị trí công tác, vận dụng có hiệu quả, tích cực vào công việc. Qua đó, đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực tư duy, phong cách lãnh đạo, kỹ năng công tác tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

NGÔ CHUẨN