An Giang hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)

05/03/2021 - 13:33

 - Ngày 3-3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang ký Công văn số 36/UBBC-CSVC về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

A A

Theo đó, căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC, ngày 23-11-2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phỉ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong đó, tại  Khoản 1 và 2, Điều 4 Bộ Tài chính phân cấp cho HĐND tỉnh ban hành mức chi đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 2026) tại địa phương.

Trong thời gian chờ HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026) trên địa bàn tỉnh An Giang, để đảm bảo tính thống nhất và đúng theo quy định trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh triển khai đến các cơ quan, đơn vị một số nội dung liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể, về nội dung chi thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 102 / 2020/TT - BTC, ngày 23-11-2020 của Bộ Tài chính.  Về mức chi, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026) trên địa bàn tỉnh An Giang, trên cơ sở các mức chi được xây dựng tại dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026) trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện như sau:

Đối với cấp tỉnh và huyện áp dụng mức chi bằng các mức chi quy định tại Điều 3, Thông tư số 102/2020/TT - BTC. Đối với cấp xã áp dụng mức chi tương đương khoảng 80 % các mức chi quy định tại Điều 3, Thông tư số 102/2020/TT - BTC. Trong đó cần lưu ý, đối với một số mức chi được dẫn chiếu quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện theo các mức chi đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành tại địa phương.

Cụ thể, chi tổ chức hội nghị theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC, ngày 28-4-2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Nghị quyết số 27/2017/NQ, ngày 28-4-2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chi tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu cử  theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC, ngày 30-3-2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng quyết tóan kinh phí dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và quyết định số 323/QĐ-BTC, ngày 1-3-2019 đính chính Thông tư số 36/2016/TT-BTC;  Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND,  ngày 11-12-2019 của HĐND tỉnh quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang.

Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử thực hiện theo quy định tại Thông tư 338/2016/TT - BTC, ngày 28-12-2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Nghị quyết số 23/2017/NQ, ngày 8-12-2017 của HĐND  tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Về lập dự toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026) trên địa bàn tỉnh An Giang:

Đối với cấp huyện, đề nghị UBBC cấp huyện căn cứ các chế độ chi tiêu quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và chế độ, tiêu chuẩn định mức do nhà nước ban hành, xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026), gửi về Ủy ban Bầu cử tỉnh (thông qua Sở Tài chính, Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 10-3-2021.

Đối với cấp xã, căn cứ các chế độ chi tiêu quy định tại Thông tư số 102/2020/ TT-BTC (áp dụng mức chi tương đương khoảng 80 % các mức chi quy định tại Điều 3, Thông tư số 102/2020/TT-BTC ) và chế độ, tiêu chuẩn định mức do nhà nước ban hành, xây dựng dự toán kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp mình gửi Ủy ban bầu cử cùng cấp tổng hợp gửi Ủy ban bầu cử cấp trên.

Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đề nghị Ủy ban Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương mở tài khoản của Ủy ban Bầu cử cấp huyện và gửi thông tin tài khoản về Sở Tài chính, Sở Nội vụ, chậm nhất ngày 10-3-2021, để Sở Tài chính, Sở Nội vụ trình Ủy ban Bầu cử tỉnh quyết định phân bổ kinh phí bầu cử cho Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị trao đổi, phản ánh bằng văn bản về Ủy ban bầu cử tỉnh (thông qua Sở Tài chính, Sở Nội vụ ) để tổng hợp, xử lý.

HẠNH CHÂU