An Giang: Tập huấn số hóa hồ sơ ngành lao động, thương binh và xã hội

09/12/2023 - 09:16

 - Trong 2 ngày 8 và 9/12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức tập huấn kỹ năng nộp hồ sơ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ ngành lao động- thương binh và xã hội thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đợt tập huấn tổ chức tại Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Theo đó, trên Cổng Dịch vụ công tỉnh An Giang và Cổng Dịch vụ công quốc gia, các chuyên viên phụ trách thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; chuyên viên thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trong tỉnh An Giang đã được hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tập huấn quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, thanh toán trực tuyến dịch vụ công; quy trình số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ…

M.H