Châu Phú thực hiện cải cách hành chính

04/08/2022 - 07:04

 - Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã tăng cường thực hiện CCHC, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) làm thước đo.

A A

Trung tâm Điều hành thông minh giúp người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính thuận lợi

Thời gian qua, UBND huyện Châu Phú luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn rà soát các TTHC không còn phù hợp, để đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và DN khi có nhu cầu giải quyết TTHC. Đồng thời, quan tâm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong CCHC.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Thanh Lâm cho biết: “Huyện Châu Phú đã thành lập và vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện, hướng đến mục tiêu phát huy hiệu quả tích cực của cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, từng bước tinh gọn đầu mối, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong quá trình giải quyết TTHC. Đồng thời, tăng cường cơ chế giám sát các hoạt động của cơ quan hành chính trong giải quyết nhanh TTHC, hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện hoạt động theo nguyên tắc là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức đến tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân. Các quy trình giải quyết TTHC được số hóa hiện đại theo hướng đơn giản, lưu giữ sử dụng chung các dữ liệu, kết nối giải quyết trực tuyến. Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện công khai, minh bạch, thông tin hồ sơ được cập nhật vào phần mềm “một cửa” điện tử liên thông. Để phục vụ tốt cho các tổ chức, người dân, DN, yêu cầu đặt ra đối với công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện là phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp giải quyết TTHC đảm bảo thời gian quy định; phải chủ động trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản với trung tâm về lý do giải quyết chậm hoặc không giải quyết TTHC do trung tâm chuyển đến. Trường hợp hồ sơ đến hẹn mà vẫn chưa có kết quả thì bộ phận, cơ quan, đơn vị nào trễ hẹn phải có văn bản gửi về trung tâm nói rõ nguyên nhân.

Ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết: “Để hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, UBND huyện đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống công nghệ thông tin, phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho người dân, DN. Đến nay, huyện Châu Phú đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo, trao đổi, cung cấp, thu thập thông tin và sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng nội bộ, thư điện tử, văn phòng điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt công tác CCHC đối với các cơ quan, ban, ngành và UBND xã, thị trấn”.

Đặc biệt, huyện Châu Phú đã cho ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), xây dựng trên các nền tảng công nghệ hiện đại 4.0, giúp người dân, DN thuận lợi tiếp cận các dịch vụ hành chính, các thông tin quản lý, điều hành của huyện và thực hiện chức năng giám sát, phản ánh các ý kiến cần thiết đến chính quyền các cấp. Qua đó, giúp chính quyền các cấp kịp thời lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của nhân dân, DN, góp phần vào công tác CCHC.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng, thời gian tới, huyện Châu Phú tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, DN nhận thức đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC. Hoạt động tuyên truyền sẽ tiến hành phù hợp thực tế, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của tổ chức, cá nhân, DN trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, UBND cấp xã, đảm bảo thời gian quy định. Tiếp tục triển khai nhân rộng điểm tiếp nhận giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 ở những xã có điều kiện, nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong các quan hệ giao dịch hành chính.

Huyện Châu Phú sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, quản lý chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Theo đó, sẽ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, quy tắc ứng xử khi làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp cao, thể hiện thái độ văn minh, lịch sự, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn đầy đủ các thủ tục cho người dân, DN. Đồng thời, phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN huyện giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện…

MỸ LINH