Châu Thành nỗ lực giảm nghèo bền vững

03/03/2021 - 06:31

 - Những năm qua, huyện Châu Thành (An Giang) tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm dần qua từng năm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Lao động qua đào tạo nghề có việc làm ổn định

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn, huyện Châu Thành đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo. Huyện Châu Thành còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng và nhà nước về công tác giảm nghèo sâu rộng ở địa phương với hình thức và nội dung ngày càng phong phú. Đồng thời, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng xã hội để thoát nghèo…

Nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã được đầu tư cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin... Qua đó, góp phần tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể quan tâm thực hiện hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo, với nhiều hình thức, cách thức phù hợp thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2020, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn huyện cùng các tổ chức thành viên đã vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” trên 32 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện Châu Thành đã huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo Tết cho người dân. Trong đó, UBMTTQVN cùng các tổ chức thành viên các cấp vận động gần 6.700 phần quà Tết tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nhân dịp Tết cổ truyền.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm luôn được huyện Châu Thành quan tâm thực hiện, với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả và thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trên địa bàn. Năm 2020, huyện đã đào tạo nghề gần 5.260 lao động; giải quyết việc làm cho 2.835 lao động. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành Huỳnh Văn Thức cho biết, hàng năm, đơn vị chủ động phối hợp các đoàn thể, chính quyền địa phương rà soát số lượng lao động đã và chưa qua đào tạo, tìm hiểu về nhu cầu học nghề của người lao động để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với phục vụ sản xuất nông nghiệp, nghề truyền thống, nghề mới. Đồng thời, có chế độ khuyến khích, động viên người học nhằm từng bước nâng cao trình độ tay nghề phục vụ tốt cho thị trường lao động.

Huyện Châu Thành còn thực hiện đồng bộ các chính sách về vay vốn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi này đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc giúp các hộ nghèo có thêm nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, phát triển và mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống, từng bước thoát nghèo và vươn lên khá giả, làm giàu chính đáng. Ngoài ra, huyện kịp thời khen thưởng, nhân rộng nhiều tấm gương, điển hình, phong trào thoát nghèo tiêu biểu, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng tại các địa phương… Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,37%.

Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục đặt mục tiêu giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo. Các hộ thoát nghèo, ngoài đạt chuẩn thu nhập theo quy định, phải được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Đồng thời, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo. Các địa phương cần xây dựng, nhân rộng những mô hình thoát nghèo bền vững, hiệu quả.

Huyện Châu Thành tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai đến người dân, nhất là những hộ nghèo về các chính sách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, để người dân hiểu và đồng tình tham gia thực hiện. Đồng thời, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm cổ vũ, động viên và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và nhân dân về công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, tập trung hướng dẫn người nghèo tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, cách làm ăn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất…

KHÁNH MY