Chợ Mới: Hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm

03/05/2019 - 07:51

 - Thời gian qua, Công an huyện Chợ Mới phối hợp tốt với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở các kết quả đạt được, Công an huyện Chợ Mới sẽ tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), xây dựng nông thôn mới.

A A

Năm 2018, Công an huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và TNXH 36 cuộc tại 18 xã, thị trấn cho gần 2.100 hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân tham dự. Tại các buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến Luật Giao thông đường bộ, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến tận người dân về mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em… Qua các buổi tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức người dân phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội. Qua đó, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, TNXH, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an huyện phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT). Đặc biệt, phối hợp UBMTTQVN huyện, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện đề án của Huyện ủy Chợ Mới “Củng cố tổ chức và nâng chất hoạt động Tổ tự quản toàn diện” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Công an huyện thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để nhân dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia tích cực vào công tác đấu tranh, tố giác tội phạm. Đồng thời, quan tâm đến công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng từ huyện đến xã có kế hoạch nâng cao hiệu quả các mô hình như: “Tự quản về an toàn giao thông”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH”;  “Xe Hon-đa đầu tham gia phòng, chống tội phạm”; “4 không, 4 giảm”; “Cổng rào ANTT”, diễn đàn “Công an và Bảo vệ dân phố lắng nghe ý kiến nhân dân”... Đến nay, các mô hình này hoạt động có hiệu quả và được nhân rộng trong toàn huyện.

Chợ Mới: Hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm

Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp Công an huyện tổ chức diễn đàn “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”

Công tác phối hợp giữa công an, quân sự đã phát huy kết quả rất tốt trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hai lực lượng định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT. Qua tuần tra đã đẩy đuổi, giải tán gần 750 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya uống rượu, gây mất ANTT. Từ năm 2018 đến nay, Công an 18 xã, thị trấn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể quản lý, cảm hóa, giáo dục hơn 1.200 người có biểu hiện vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, giáo dục trở thành người tốt gần 600 đối tượng, đưa vào diện quản lý mới 27 đối tượng.

“Năm 2019, Công an huyện Chợ Mới cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu quả tuyên truyền nhân dân tích cực phòng, chống tội phạm, TNXH; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp góp phần giữ gìn, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội ở địa phương” - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu đề nghị.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU