Chợ Mới xây dựng Đảng vững mạnh

08/08/2019 - 07:43

 - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, nghị quyết, cụ thể hóa toàn diện trên các lĩnh vực, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

A A

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới xây dựng 6 nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực; bằng các chương trình hành động với giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn đã góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc theo quy định Điều lệ Đảng. Huyện ủy thực hiện tốt 4 khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng về chính trị: sắp xếp tổ chức bộ máy; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Đặc biệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện đã thực hiện nhất thể hóa các chức danh tương đồng giữa cơ quan Đảng, nhà nước; thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám, xây dựng Đảng về đạo đức, cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Huyện ủy Chợ Mới không ngừng đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo cấp ủy Đảng, cụ thể hóa từng nội dung. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4; khẩu hiệu “3 không - 3 cần - 3 quyết tâm”, nâng cao ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng đổi mới theo hướng khoa học

Trong xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Chợ Mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đã thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở 13/18 xã, thị trấn (dự kiến cuối năm 2019 đạt 100%). Sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục-thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm Y tế 2 chức năng, sau sáp nhập từng bước hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Sáp nhập Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Đang trình tỉnh đề án giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng, biên chế về Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám cho biết, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày một nâng chất. Làm tốt công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm và từng giai đoạn, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, dân chủ. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ; việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm thực hiện đúng quy trình, công khai; hầu hết cán bộ khi được bố trí đều phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đánh giá, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên được chú trọng về chất lượng, ngày càng đi vào thực chất. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng đổi mới theo hướng khoa học, sát cơ sở, làm tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ngày càng nâng lên. Huyện ủy không ngừng quan tâm quản lý đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Trong 5 năm qua, kết nạp 1.046 đảng viên, nâng tổng số toàn huyện có 7.198 đảng viên, xóa tên và cho ra khỏi đảng 431 người. Thực hiện chia tách, thành lập mới 12 đơn vị, sáp nhập 4 đơn vị và giải thể 1 đơn vị, tạo thuận lợi trong quá trình lãnh, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, cần quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho từng cán bộ, đảng viên, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vẫn còn một số đảng viên chưa rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức cách mạng, dẫn đến vi phạm kỷ luật, thiếu niềm tin với quần chúng nhân dân. “Do đó, muốn xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cùng với công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, phải chú trọng xây dựng đạo đức cán bộ đảng viên vì dân, lo cho dân, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Mỗi cán bộ phải nằm lòng văn hóa nêu gương, có trách nhiệm, không được xa rời và đi ngược lại lợi ích của nhân dân” - Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU