Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh

28/11/2018 - 07:24

 - UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ny-lon khó phân hủy để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

A A

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm của rác thải nhựa, bao bì, túi ny-lon; vận động người dân thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ny-lon... Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường.

ĐỨC TOÀN