Công tác khoa giáo: Làm chuyển biến nhận thức, để cùng hành động

07/08/2019 - 07:37

 - “Những vấn đề trên lĩnh vực khoa giáo luôn tác động đến mọi tầng lớp xã hội, đến nhiều vùng, miền... cho nên cần phải giải quyết trên tinh thần cầu thị, khách quan, thẳng thắn, nhìn đúng vào bản chất của vấn đề để kịp thời phối hợp, xử lý. Các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa giáo có ý nghĩa chiến lược và có thể đúc kết, góp phần bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

Công tác khoa giáo: Làm chuyển biến nhận thức, để cùng hành động

Hiến máu tình nguyện - hành động đẹp cần được nhân rộng

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2019, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác khoa giáo. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực khoa giáo, chú trọng các lĩnh vực dễ gây bức xúc xã hội như: giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ trẻ em; bảo vệ môi trường... Phối hợp chặt chẽ các sở, ngành có liên quan chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông những chủ trương mới, các dự án, kế hoạch của chính quyền địa phương trong lĩnh vực này nhằm tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thuộc lĩnh vực khoa giáo.

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí ở địa phương chú trọng đưa tin về đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Đưa tin về những mô hình hay, gương tốt, việc tốt trong đổi mới giáo dục; đưa tin phê phán những tiêu cực, bạo lực học đường; tránh trường hợp đưa tin kiểu “giật gân, câu khách” làm cho nhân dân lo lắng, gây bức xúc trong xã hội, cần thực hiện tốt chủ trương “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tăng thời lượng, số lượng các tin, bài tốt về công tác giáo dục và đào tạo. Về lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội, cần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, bảo hiểm y tế; duy trì mức sinh thay thế, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số; phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; phòng, chống xâm hại, ngược đãi, bạo lực đối với trẻ em, tình trạng tảo hôn và các vấn đề gia đình trong tình hình mới. Về lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) và môi trường, tập trung tuyên truyền về vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế; các thành tựu KH&CN; chuyển giao công nghệ; trình độ KH&CN của đất nước; khởi nghiệp sáng tạo; phát huy vai trò của KH&CN, đổi mới sáng tạo trong quá trình tái cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

5 đầu công việc trọng tâm cần được Ban Tuyên giáo thực hiện trong năm 2019, gồm: tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tiếp tục triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác khoa giáo; giao ban, sơ kết, tổng kết công tác khoa giáo. Cuối tháng 7 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt 4 kết luận quan trọng của Ban Bí thư, liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác phát triển KH&CN; giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức. Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương đề nghị: “Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện tốt 3 vấn đề. Thứ nhất, tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy về công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Trong đó, trước mắt tập trung vào những văn bản mới được ban hành trong thời gian gần đây. Thứ hai, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, làm chuyển biến nhận thức để cùng hành động. Trên cơ sở đó, chủ động dự báo, phát hiện, đồng thời có tinh thần cầu thị, khách quan, thẳng thắn để phối hợp xử lý giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc mà dư luận quan tâm, góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh, nhất là trong các lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường... Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện các văn bản, các nội dung đã được sơ, tổng kết trên các lĩnh vực khoa giáo để bổ sung vào dự thảo văn kiện chuẩn bị đại hội Đảng các cấp”.

Bài, ảnh :GIA KHÁNH