Dân vận trong tình hình mới

15/10/2023 - 23:17

 - Những năm qua, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh An Giang có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, không ngừng phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, 9 tháng của năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có đổi mới, chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu KTXH, đảm bảo  quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên phù hợp thực tiễn địa phương, đơn vị.

Hệ thống dân vận các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy Đảng trong lãnh, chỉ đạo triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, chủ động phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, tham gia tích cực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nhiều kết quả tích cực. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực.

Lực lượng vũ trang phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia; đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, thường xuyên nắm tình hình dư luận trong Nhân dân, tình hình biên giới; quản lý chặt chẽ đường biên, cột mốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Hệ thống dân vận các cấp chủ động, phối hợp tốt với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, vận động Nhân dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có sự gắn kết chặt chẽ, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

“Qua triển khai công tác dân vận cho thấy, niềm tin của Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương được củng cố, tăng cường. Ngày càng có nhiều ý kiến đóng góp của Nhân dân cho hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương. Đặc biệt, người dân tích cực đóng góp tham gia vào phát triển của quê hương, thi đua sản xuất - kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng…” - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam chia sẻ.

Thời gian tới, ban dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, đặc biệt là quan tâm ở những địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân vận cho cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận các cấp.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, điển hình và đẩy mạnh việc thực hiện “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực hơn, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa... Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động dân vận, góp phần giải quyết, tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập, tạo đà phát triển KTXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

TRUNG HIẾU