Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh

28/07/2020 - 07:38

 - Trong 3 ngày (27, 28 và 29-7), Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 28-7, đại hội bước vào ngày làm việc của phiên chính thức. Dịp này, phóng viên đã có buổi trao đổi với Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển về những thành tựu, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Phóng viên (P.V): sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được những thành tựu nổi bật gì?

Đ/c Thái Minh Hiển: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 Đảng bộ Khối Dân chính Đảng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (tháng 1-2019). Nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động của Đảng bộ khối, song với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết nhất trí của Ban Chấp hành, cùng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của từng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ luôn nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại từng cơ quan, doanh nghiệp. Lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo quy định của Ban Bí thư; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; quan tâm chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Cấp ủy ở các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác phát triển đoàn viên, hội viên, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Cấp ủy Đảng ở các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình đột phá, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và an sinh xã hội… góp phần quan trọng đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân của tỉnh 5,25%/năm (nghị quyết 7%); GRDP bình quân đầu người 46,8 triệu đồng/người/năm.

Tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp đã thể hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị trong đoàn kết, tập hợp đảng viên và người lao động đổi mới phương thức lãnh đạo tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động luôn đạt so với nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch của doanh nghiệp đề ra. Hàng năm, các doanh nghiệp trong Khối đóng góp hơn 35% số thu vào ngân sách và chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội - từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

P.V: đâu là nguyên nhân đạt được kết quả trên, thưa đồng chí?

Đ/c Thái Minh Hiển: có rất nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố tiên quyết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh, chỉ đạo, triển khai, tổ chức, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ; luôn bám sát quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy được tăng cường.

Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả. Đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, cải tiến lề lối, tác phong, phương pháp làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học vào hoạt động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát với phương châm “Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, góp phần tích cực phòng ngừa sai phạm xảy ra và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bộ.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; sự phối hợp và tạo điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của các Ban Xây dựng Đảng tỉnh nên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng và  Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển dự Đại hội Đảng tại Đảng bộ cơ sở

P.V: Đảng ủy Khối đã rút ra bài học kinh nghiệm gì để lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra?

Đ/c Thái Minh Hiển: trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành. Đó là chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối và của cấp ủy cơ sở. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, từng bước làm rõ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng cơ chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để phát huy đúng mức vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nắm vững chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng để cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp vào tình hình thực tế của Đảng bộ để lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là ở cấp cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong lãnh, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, thực hiện tốt quy chế công tác kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng và của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển dự Đại hội Đảng tại Đảng bộ cơ sở

P.V: nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối xác định mục tiêu, chỉ tiêu gì để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị?

Đ/c Thái Minh Hiển: Nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực và khát vọng lớn, kết hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về chăm sóc sức khỏe, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.

Phấn đấu hàng năm có từ 90% chi, đảng bộ cơ sở trở lên lãnh đạo, tham gia xây dựng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - sản xuất - kinh doanh của đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên và 85% công nhân viên chức, người lao động được học tập các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. 100% chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu có 20% tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

P.V: giải pháp then chốt để Đảng ủy Khối triển khai thực hiện là gì, thưa đồng chí?

Đ/c Thái Minh Hiển: Đảng ủy Khối đã xác định 3 khâu đột phá: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; giữ vững vai trò hạt nhân đoàn kết thống nhất trong toàn cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, đảng viên, nhất là trình độ, năng lực công tác nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; đề cao tinh thần trách nhiệm đảng viên, sự gương mẫu của người đứng đầu; phối hợp tốt giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đây chính là giải pháp then chốt để Đảng ủy Khối triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

P.V: Xin cám ơn đồng chí!

 

HẠNH CHÂU (Thực hiện)

 

Liên kết hữu ích