Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

07/05/2021 - 13:59

 - Trong 2 ngày 6 và 7-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

A A

Gần 200 cán bộ, đảng viên được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng an ninh"; nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Việc học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, xây dựng vững chắc lòng tin cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng như mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị.

G.K