Hết năm 2020, Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về phát triển Chính phủ điện tử

09/07/2018 - 08:49

Dự thảo “Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025” đặt mục tiêu hết năm 2020, Việt Nam nằm trong Nhóm 4 quốc gia đứng đầu ASEAN về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

Dự thảo “Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025” của Chính phủ đang được Văn phòng Chính phủ đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.gov.vn) để lấy ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp.

Theo dự thảo, mục tiêu của Nghị quyết mới của Chính phủ về CPĐT là hoàn thiện nền tảng cho phát triển CPĐT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước; phát triển CPĐT hướng tới các mục tiêu chương trình hành động của Chính phủ trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy Chính phủ, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển CPĐT dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, tạo ra các giá trị mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nâng vị trí của Việt Nam về CPĐT theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Một trong những mục tiêu được đề ra trong dự thảo Nghị quyết mới của Chính phủ là tiếp tục nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ cũng xác định các chỉ tiêu cụ thể cho phát triển CPĐT theo 2 giai đoạn 2018-2020 và 2021-2025. Trong đó, với giai đoạn 2018-2020, nhóm chỉ tiêu xây dựng các văn bản pháp lý và xây dựng hệ thống nền tảng phát triển CPĐT gồm: ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, xác thực điện tử, đầu tư ứng dụng CNTT; hoàn thành xây dựng các hệ thống nền tảng (hệ thống kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương; trục liên thông văn bản quốc gia; Cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống xác thực định danh điện tử; hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư và Bảo hiểm xã hội, Tài chính).

Nhóm chỉ tiêu cụ thể đối việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp bao gồm: 10% người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống CPĐT được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên; tăng tối thiểu 20% thủ tục hành chính (TTHC) đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các TTHC được chuẩn hóa, điện tử hóa, bảo đảm mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt mức trên 70% vào năm 2020.

Nhóm chỉ tiêu cụ thể đối với việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước gồm có: 60% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên thông với nhau qua trục liên thông văn bản quốc gia, trên 50% phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên thông phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trực thuộc bộ, ngành, địa phương; 60% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh, 30% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 20% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; bảo đảm 50% báo cáo được gửi, nhận qua hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; rút ngắn từ 30-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua việc ứng dụng các giải pháp chính phủ không giấy tờ, văn phòng điện tử; hoàn thành đánh giá và đề xuất giải pháp giảm chi phí đầu tư, triển khai, vận hành, quản trị hạ tầng CNTT của các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở tái cấu trúc và tối ưu hóa hạ tầng CNTT.

Ngoài ra, cũng trong giai đoạn 2018-2020, tại dự thảo Nghị quyết mới, Văn phòng Chính phủ cũng đề xuất mục tiêu tiếp tục nâng cao Chỉ số về CPĐT (EGDI), bao gồm 3 nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI); phấn đấu đến hết năm 2020, Việt Nam nằm trong Nhóm 4 quốc gia đứng đầu ASEAN về Chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI) và Chỉ số phát triển CPĐT của Liên hợp quốc.

Đối với giai đoạn 2021-2025, các chỉ tiêu cụ thể được đề ra trong dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025” gồm có: 100% Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử phải được xác thực điện tử;

40% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống CPĐT được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt mức trên 80% vào năm 2025.

Cùng với đó, đến năm 2025, 60% các hệ thống thông tin của các bộ, ngành có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại; 80% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên thông, trên 60% phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên thông phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trực thuộc bộ, ngành, địa phương; 80% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 80% báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được cập nhật, xử lý, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành.

Đồng thời, nhân rộng mô hình Chính phủ, Văn phòng Chính phủ không giấy tờ đến UBND cấp tỉnh, cấp huyện; đến cuối năm 2025, phấn đấu 100% cấp tỉnh, 80% cấp huyện thực hiện họp không giấy tờ tại các cuộc họp của UBND; tái cấu trúc, tối ưu hóa sử dụng hạ tầng CNTT hướng tới sử dụng chung hạ tầng CNTT, giảm đầu tư chồng tréo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực của nhà nước và xã hội; đảm bảo số lượng dữ liệu của Chính phủ được số hóa từ tài liệu gốc, được kiểm kê chính xác và chiếm đến 50% dữ liệu của Chính phủ.

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể kể trên, tại dự thảo “Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025” cũng đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sẽ được tập trung thực hiện trong thời gian tới, bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện thể chể tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển CPĐT; Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển CPĐT phù hợp với xu thế phát triển CPĐT trên thế giới;

Xây dựng, phát triển CPĐT gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc nhằm chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ, số hóa, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương; đổi mới phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp; Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng CPĐT; Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi với mục tiêu, chỉ tiêu đo lường kết quả cụ thể, cơ chế theo dõi, giám sát, trách nhiệm giải trình, xử lý kịp thời vướng mắc và nguồn lực tài chính, con người để bảo đảm thực thi.

Năm 2016, Chỉ số phát triển CPĐT của Việt Nam được Liên hợp quốc xếp hạng thứ 89/193 quốc gia, tăng 10 bậc so với năm 2014; tuy nhiên lại tụt xuống vị trí thứ 6 trong khu vực ASEAN (năm 2015 Việt Nam đứng 5 trong 11 nước ASEAN), sau các nước: Singapore (thứ 4 thế giới và thứ nhất ASEAN); Malaysia (60, 2); Philippines (71, 3); Thái Lan (77, 4); Bruney (83, 5). Cũng theo báo cáo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2016 của Liên Hợp Quốc, chỉ số về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam được đánh giá cao, đạt 0,57 điểm, tăng 8 bậc, từ thứ hạng 82/193 lên thứ hạng 74/193 so với năm 2014.

Theo VÂN ANH (Infonet)