Nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực nội vụ

06/07/2022 - 14:35

 - Sáng 6/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

6 tháng cuối năm 2022, ngành nội vụ cả nước tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Bộ Nội vụ đã tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực; phối hợp hiệu quả về đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công 14 theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu đẩy mạnh phân cấp việc quản lý và giao biên chế công chức, viên chức cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy để gắn trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc sử dụng có hiệu quả biên chế được giao; tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của Quốc gia và từng địa phương (đến đơn vị hành chính cấp xã) phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về văn thư – lưu trữ. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong