Ông Lương Cường: Sớm hoàn thành đề án bố trí cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo

13/06/2024 - 19:38

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương sớm hoàn thành đề án cơ chế, chính sách phát hiện, bố trí cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp.

Yêu cầu trên được Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đưa ra tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, ngày 13/6.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo thẩm quyền để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, xứng đáng là "then chốt của then chốt".

Ông Lương Cường đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tập trung tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024, nhất là tập trung xây dựng và sớm hoàn thành đề án "Cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp" bảo đảm tính khả thi.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. (Ảnh: TTXVN)

Theo kế hoạch, thời gian chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng không còn dài, công việc rất nặng nề, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu về công tác cán bộ, nhất là nhận xét, đánh giá đúng, đề xuất trúng cán bộ, bảo đảm tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định, quy trình về công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương phải tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương tham mưu triển khai quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể sau khi Chỉ thị được ban hành. Tích cực tham gia các nhiệm vụ của Tiểu ban phục vụ Đại hội và Tiểu ban Văn kiện theo kế hoạch.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh, bảo đảm "tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả" để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng, có chính sách phù hợp đối với cán bộ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, sự tiến bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban Tổ chức Trung ương.

Cũng theo yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Ban Tổ chức Trung ương sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có, đồng thời chủ động quy hoạch sắp xếp, bồi dưỡng lớp kế cận, kế tiếp có chất lượng tốt, sẵn sàng thay thế, bảo đảm sự ổn định, kế thừa, phát triển vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều nỗ lực, nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành đã tập trung tham mưu, hoàn thành 95 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tính đến hết tháng 5/2024, Ban đã hoàn thành 5/18 đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024.

Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thành lập 5 Tiểu ban và kịp thời tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng…

Theo ANH NHẬT (VTC News)