Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73% năm 2025

24/12/2019 - 07:42

 - Đến năm 2025, An Giang phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%; năm 2035 đạt 83% và năm 2045 đạt 90%; tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt dưới 40% năm 2025, dưới 35% năm 2035 và dưới 30% năm 2045 so với tổng số lao động toàn tỉnh. Đặc biệt, khắc phục cơ bản tình trạng mất cân đối cung - cầu nhân lực trong nền kinh tế vào năm 2025.

A A

 Đó là các mục tiêu cụ thể về nguồn nhân lực được đề ra trong Kế hoạch số 99-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.

G.K