Phê duyệt phương án thu chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung

23/02/2021 - 18:30

 - Chiều 23-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Quyết định số 328/QĐ-UBND phê duyệt phương án thu, chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung.

A A

Cụ thể, đối tượng chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 là các trường hợp nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đối tượng miễn giảm: đối với các trường hợp người nhập cảnh vào An Giang qua các cửa khẩu biên giới Campuchia thuộc diện khó khăn về tài chính, không có khả năng chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2.

 Các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm chủ trì, phối hợp các cơ sở cách ly y tế tập trung theo quy định lập danh sách cụ thể từng trường hợp có khó khăn về tài chính, không có khả năng chi trả chi phí xét nghiệm gửi Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tỉnh xem xét, quyết định.

Mức thu, chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm (theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND, ngày 11-12-2019 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý).

Đơn vị thu chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 là các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hình thức thu: đối với người nhập cảnh chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản hợp pháp của các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trường hợp, người nhập cảnh chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng tiền mặt, các cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung hỗ trợ thu hộ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 và nộp tiền tại các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Đồng thời, lập và xác nhận danh sách các đối tượng nhập cảnh vào An Giang đã chi trả hoặc chưa chi trả phí xét nghiệm SARS-CoV-2, gửi Sở Y tế  tỉnh để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

UBND tỉnh quy định việc quản lý và sử dụng nguồn thu, chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2: Hiện nay, kinh phí mua hóa chất xét nghiệm do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trước mắt, các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nộp toàn bộ chi phí xét nghiệm thu được vào ngân sách nhà nước (tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh của Sở Tài chính tỉnh). 

Trường hợp, phát sinh các chi phí khác có liên quan đến công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 (ngoài nội dung chi mua hóa chất xét nghiệm do ngân sách nhà nước hỗ trợ), Sở Y tế tỉnh hướng dẫn các cơ sở y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện, gửi Sở Y tế tỉnh kiểm tra, tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án thu, UBND tỉnh đề nghị các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm thực hiện thu chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo nội dung và mức thu theo quy định tại Khoản 3 và cung cấp Biên lai thu tiền cho các đối tượng theo Mẫu số C45-BB ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC, ngày 10-10-2017 của Bộ Tài chính; mở sổ sách theo dõi, tài khoản quản lý nguồn thu và thực hiện quyết toán đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng nội dung, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Các cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung phối hợp, hỗ trợ thu hộ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng tiền mặt và nộp tiền về cho các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm kịp thời, để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Y tế tỉnh để tham mưu, xử lý kịp thời.

UBND tỉnh đề nghị  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

HẠNH CHÂU