Sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương, đất nước

18/09/2020 - 05:05

 - Cùng với cả nước, An Giang đã và đang chuẩn bị thật tốt để tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đại hội là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương, đất nước.

A A

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng. Ở An Giang, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã cơ bản hoàn tất.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác chuẩn bị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Đảng bộ tỉnh An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với những nội dung được thể hiện trong dự thảo các văn kiện của tỉnh, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, An Giang đã đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tiếp tục xác định nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế; quan tâm đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại-du lịch-dịch vụ; đảm bảo quốc phòng-an ninh...

Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo thật tốt đời sống nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Bác Tôn phát triển giàu đẹp.

Để chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh ra sức nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế; thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội.

Lực lượng công an toàn tỉnh đang ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác luôn nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch; công tác đảm bảo trật tự xã hội đã tập trung mở các cao điểm, đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường; tiếp tục triển khai, mở các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chuẩn bị tiến hành đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: các cấp ủy Đảng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Quán triệt tinh thần đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; đưa tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, phù hợp với thực tiễn, với yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện.

H.C

 

Liên kết hữu ích