Tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, hợp tác phát triển

07/04/2021 - 03:58

 - Với nỗ lực cao, UBND các huyện trong Cụm thi đua số 2 của tỉnh tăng cường hợp tác, khắc phục khó khăn để giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

A A

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở huyện An Phú

Cụm thi đua số 2 của tỉnh An Giang gồm 6 huyện: An Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú và Tri Tôn. Công tác quốc phòng được các huyện thực hiện đạt kết quả cao, công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, công tác huấn luyện quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được tổ chức phù hợp từng đối tượng. Huấn luyện dân quân tự vệ đúng kế hoạch đạt chỉ tiêu trên giao (đứng đầu phong trào thi đua quyết thắng là huyện Chợ Mới, An Phú đứng thứ 2). Lực lượng công an và quân sự tổ chức nhiều phong trào thi đua góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Từ việc giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự xã hội đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức do thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường (đặc biệt là dịch bệnh COVID-19), giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, thương mại - dịch vụ bị đình trệ, ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất và đời sống của người dân, nhưng với nỗ lực cao, kết quả thu ngân sách năm 2020 của 6 huyện là 612,48/512,35 tỷ đồng, đạt 119,54% so kế hoạch. Các huyện trong cụm đều thu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó tỷ lệ thu cao nhất là An Phú 166%, Tri Tôn 132,44%, Chợ Mới 119%. Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 6 huyện chuyển biến tích cực: có 4 đơn vị Phú Tân, Châu Thành, Chợ Mới, Tri Tôn vượt cả 3 khu vực (nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng), An Phú và Châu Phú vượt 2 khu vực.

Công tác giảm nghèo được các huyện quan tâm với nhiều chương trình, giải pháp thiết thực, giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt kế hoạch. Việc duy trì, nâng chất khóm, ấp, xã, thị trấn văn hóa được các đơn vị quan tâm thực hiện có chiều sâu. Các huyện tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, giáo dục, dạy nghề - giải quyết việc làm, chăm sóc y tế, đảm bảo an sinh xã hội… và tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

Các huyện đã tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong đội ngũ cán bộ, công chức khi thi hành công vụ. Huyện An Phú đi đầu thực hiện mô hình chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang bưu điện huyện. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước được tăng cường, tất cả các huyện đều áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, phần mềm quản lý và điều hành văn bản ở các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã…

Các địa phương tăng cường thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ, đoàn thể vững mạnh… Qua đánh giá kết quả triển khai các nội dung thi đua năm 2020, Cụm thi đua số 2 đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho huyện An Phú, tặng bằng khen UBND tỉnh cho huyện Châu Thành…

Năm 2021, Cụm thi đua số 2 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Từ đó, biến nhận thức thành hành động cụ thể, tạo động lực mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra. Xây dựng nông thôn mới, giúp người dân ổn định mức sống, từng bước nâng cao đời sống người dân nông thôn. Thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững; đầu tư xây dựng hạ tầng, huy động tốt các nguồn lực để phát triển.

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Nâng cao chất lượng hoạt động thi đua - khen thưởng từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội.

HỮU HUYNH