Thoại Sơn- “Lá cờ đầu” xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang - Kỳ 3: Khi dân vận khéo là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt

14/09/2022 - 09:32

 - Công tác dân vận được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu. Với quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong công tác vận động, chăm lo và phục vụ, huyện Thoại Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận.

A A

Dân vận khéo là “chìa khóa” trong xây dựng NTM, NTM nâng cao ở Thoại Sơn

 “Sợi chỉ đỏ” dân vận khéo

Thoại Sơn là huyện thuộc vùng tứ giác Long Xuyên, có diện tích hơn 470 km2, địa giới hành chính được chia thành 14 xã và 3 thị trấn. Dân số huyện có 163.047 người, trong đó khoảng 80% dân số sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ, quan điểm thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng cao là một chủ trương, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ hàng đầu để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện. Những  năm qua, huyện Thoại Sơn đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp, các ngành phấn đấu và nỗ lực không ngừng để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tập trung tối đa nguồn lực để xây dựng và hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng huyện NTM, hướng tới huyện NTM nâng cao.

Để góp phần thực hiện huyện NTM nâng cao, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, xây dựng Đề án số 01 ĐA/HU, ngày 10/11/2020 về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện NTM nâng cao” giai đoạn 2020 – 2025.

Lãnh đạo huyện xác định nhiệm vụ xây dựng NTM chủ yếu là phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới, phát triển sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp..., nhằm nâng cao đời sống nông dân, đổi mới bộ mặt nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Để chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến được với người dân, đồng thời huy động được mọi nguồn lực trong dân, nhằm xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí của huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện Thoại Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác dân vận trong xây dựng NTM nâng cao giữ một vai trò rất quan trọng. Thông qua công tác dân vận, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã phát huy được hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực.

“Huyện thực hiện cách làm lấy người dân tác động người dân, lấy người có uy tín vận động người uy tín, lấy sự nêu gương của cán bộ đảng viên để tác động, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động của cán bộ, đoàn viên, hội viên. Từ đó, người dân đã chấp hành tốt các chủ chương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM nâng cao”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh”.

Trong đó, tập trung vào 5 nhóm công việc chính: Khéo tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức; khéo tham mưu, tổ chức thực hiện; khéo vận động phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng; khéo vận động xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường điểm đến hấp dẫn khách du lịch và khéo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ cho biết.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận từ huyện đến cơ sở, nên người dân địa phương đã tích cực hưởng ứng và tham gia cùng chính quyền trong thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, tham gia trồng cây xanh, làm hàng rào, cột cờ, đóng góp công sức và tiền thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp nhau giảm nghèo. Nhiều hộ nông dân tích cực tham gia các phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Huỳnh Thanh Nghĩa (người dân xã Phú Thuận) chia sẻ: “Tôi rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi của quê hương. Được các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn vận động, tuyên truyền, giải thích sự cần thiết xây dựng NTM, NTM nâng cao, tôi đã nhận thức được đây không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền địa phương, mà còn là nhiệm vụ của người dân…”. 

Lan tỏa những mô hình học tập Bác từ vận dụng “dân vận khéo”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng khẳng định: Hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh, trong đó có huyện Thoại Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, nhất là tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp. Theo đó, các cấp ủy, hệ thống triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác; kịp thời ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương của Đảng, nhà nước về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là trong điều kiện bình thường mới...

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, thời gian qua, nhiều mô hình dân vận hiệu quả đã xuất hiện ở các địa phương, đơn vị, đặc biệt là các mô hình trong phong trào”Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền. Trong những năm qua, mô hình “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đồng tình hưởng ứng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến nay,  mô hình này ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Có thể thấy, qua thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Thoại Sơn ngày càng sâu rộng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo chính sách an sinh xã hội và xây dựng NTM nâng cao.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhận định: “Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Thoại Sơn ngày càng sâu rộng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo chính sách an sinh xã hội và xây dựng NTM nâng cao

 Điển hình như trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh COVID-19, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Thoại Sơn đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh. Đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và động lực cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo đó, MTTQVN huyện Thoại Sơn đã tiếp nhận tổng số tiền và hiện vật được trên 16 tỷ đồng. Qua đó, đã tiến hành cấp phát, trao tặng được 63.853 phần quà cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chống dịch và người nghèo, khó khăn tại các khu vực cách ly, phong tỏa…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn Dương Triết Minh cho rằng, xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều mô hình giúp đỡ hội viên, phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, đã thành lập 8 tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số hiện có lên 37 tổ, với 354 thành viên và giúp cho 1.447 phụ nữ và người khó khăn mua được bảo hiểm y tế.

“Phát huy truyền thống tương thân tương ái”, thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện luôn tích cực hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Kết quả, đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 874 phần quà (300.000 – 500.000  đồng/phần), nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, các phong trào: Nuôi heo đất, hủ gạo tình thương, mua xăng hỗ trợ xe chuyển bệnh từ thiện… cũng được triển khai và nhân rộng khắp 17/17 xã, thị trấn ở huyện” – bà Triết Minh cho biết.

“Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hệ thống chính trị, dân vận, mặt trận từ huyện đến xã cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng  về công tác dân vận.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn cần nghiêm túc chấp hành các quy định về công tác tiếp dân, đối thoại với dân, lắng nghe và xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của dân. Đặc biệt, cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh…” -  Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ nói.

Kỳ cuối: Để nông thôn mới thêm mới

PHƯƠNG LAN

 

thoi-su
ban-doc-quan-tam
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới