Trả lời cử tri về lĩnh vực xây dựng

08/10/2020 - 06:25

 - Nhiều cử tri An Giang nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành xây dựng. Bộ Xây dựng đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và đã trả lời cử tri. Báo An Giang lược trích thông tin gửi đến bạn đọc.

A A

Tổ chức lập đồ án quy hoạch sử dụng vốn tài trợ

Căn cứ Khoản 2, Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014, nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị là cần thiết và phù hợp. Pháp luật không quy định trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cho chủ đầu tư dự án. Chủ thể này chỉ có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết đối với khu vực được giao đầu tư dự án.

Việc giao chủ đầu tư lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là các quy hoạch tác động đến cộng đồng dân cư cần thực hiện như thế nào để đảm bảo tính khách quan, minh bạch… thì hiện nay các văn bản dưới luật chưa hướng dẫn. Cử tri kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đối với việc tài trợ kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để An Giang triển khai thực hiện theo quy định.

Bộ Xây dựng trả lời:

Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng. Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng, đô thị từng cấp đồ án quy hoạch. Theo đó, đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và cấp huyện; không quy định chủ đầu tư lập các quy hoạch này (chủ đầu tư chỉ lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư).

Do đó, việc tổ chức lập đồ án quy hoạch sử dụng vốn tài trợ cần đảm bảo các nguyên tắc: cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải phù hợp với quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch; lựa chọn đơn vị tư vấn, lập, thẩm định, lấy ý kiến, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cần tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đảm bảo công khai minh bạch.

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư cơ sở hạ tầng

Khoản 7, Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14-1-2013 của Chính phủ về quản lý phát triển đô thị quy định: UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã được đầu tư hạ tầng cho người dân xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Khoản 2, Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng QSDĐ dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

Do vậy, có sự khác biệt về điều, khoản quy định của 2 nghị định về điều kiện chuyển nhượng QSDĐ đã được đầu tư cơ sở hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản quy định chi tiết Khoản 2, Điều 41 Nghị định số 43.

Bộ Xây dựng trả lời:

Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43 đã quy định thống nhất và xác định rõ các điều kiện để chuyển nhượng QSDĐ trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị. Pháp luật đã quy định rõ các trách nhiệm cụ thể chủ đầu tư dự án phải thực hiện, bao gồm việc xây dựng các công trình trong dự án theo quy hoạch được duyệt. Năm 2013, căn cứ thực tiễn quản lý phát triển đô thị tại các địa phương và nhu cầu của người dân khi mua nhà ở tại các dự án đầu tư phát triển đô thị, Chính phủ ban hành quy định cho phép người dân có thể tự xây dựng nhà ở trong dự án (thay vì chủ đầu tư phải xây dựng).

Theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14-1-2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21-11-2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, UBND tỉnh căn cứ yêu cầu quản lý và hình thành đồng bộ kiến trúc cảnh quan đô thị để xem xét, quyết định khu vực cụ thể được thực hiện chuyển QSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở. Các điều kiện về chuyển QSDĐ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Hiện nay, các địa phương vẫn đang áp dụng thực hiện đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 không quy định hình thức thông tư liên tịch (giữa Bộ trưởng với Bộ trưởng) nên không có cơ sở để ban hành văn bản hướng dẫn như quy định tại Khoản 4, Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và cần phải sửa đổi, bổ sung quy định này đồng thời quy định đồng bộ trong các văn bản luật.

Vì vậy, trong quá trình góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sửa đổi bổ sung một số quy định và bãi bỏ Khoản 4, Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai bao gồm nội dung quy định tại Điều 41 Nghị định số 43, chỉ đạo Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

K.N