Tri Tôn quán triệt hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

01/12/2021 - 14:03

 - Ngày 1-12, Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị triển khai những nội dung cơ bản của hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những kết luận, quy định của Trung ương cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã bằng hình thức trực tuyến.

A A

Huyện ủy Tri Tôn quán triệt hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 37 và 41 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Đồng thời, quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGÔ CHUẨN