Triển khai “Năm dân vận khéo”

15/01/2020 - 04:07

 - Năm 2019, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, quản lý, điều hành của UBND tỉnh An Giang, cả hệ thống chính trị tập trung hướng mạnh về cơ sở, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020 với chủ đề “Năm dân vận khéo”, tăng cường phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

A A

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành và sự đồng thuận tham gia của nhân dân, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh: tổng sản phẩm GRDP tăng 7,02% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng năm trước (cùng kỳ năm 2018 tăng 5,23%).

Công tác cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới (NTM), lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được chú trọng; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo, đầu tư cơ sở hạ tầng được quan tâm. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, phúc lợi xã hội có những chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng NTM, đô thị văn minh” góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Các cấp ủy Đảng và chính quyền không ngừng tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. MTTQ và các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện; động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước… góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong các cơ quan, đơn vị tiếp xúc trực tiếp với nhân dân.

Tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc bí thư cấp ủy các cấp tiếp xúc, đối thoại, giao lưu trực tuyến với nhân dân đã được thực hiện thường xuyên ở nhiều địa phương…

Toàn tỉnh An Giang có 2.577 mô hình đăng ký thực hiện ở 2 nhóm danh hiệu “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”; đã có 3.022 mô hình thực hiện (tăng 445 mô hình so với đăng ký) trên 4 lĩnh vực, gồm: phát triển kinh tế 571/343 mô hình đăng ký, văn hóa - xã hội 1.855/1.590 mô hình đăng ký, đảm bảo quốc phòng - an ninh 339/351 mô hình đăng ký, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 257/293 mô hình đăng ký.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã triển khai hiệu quả ở những năm trước được duy trì và phát triển. Thông qua phong trào, các tập thể, cá nhân ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp trên 475 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần đạt các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Đến nay, toàn tỉnh có 61/119 xã đạt chuẩn NTM, đạt 51,26% và hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng NTM sớm hơn 1 năm so kế hoạch; có 3/11 địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và huyện Thoại Sơn).

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được của “Năm dân vận chính quyền 2019”. Những kết quả tích cực trong công tác dân vận góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc ứng dụng hiệu quả thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đổi mới sáng tạo toàn cầu đã góp phần tăng trưởng kinh tế của đất nước, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Với chủ đề năm 2020 là “Năm dân vận khéo”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để công tác dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Lãnh đạo các cấp phải gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân để giải quyết “thấu tình, đạt lý”, để nhân dân đoàn kết một lòng xây dựng đất nước.

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận, đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục bám sát Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường thanh, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm. Tăng cường đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết kiến nghị, bức xúc, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng”… Các cấp, ngành, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể tích cực chăm lo cho dân, nhất là đồng bào nghèo đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

HỮU HUYNH