Vẻ vang 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

18/11/2020 - 04:06

 - Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (MTDTTN) - ngày truyền thống MTTQVN (18-11-1930 - 18-11-2020), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của MTDTTN Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

A A

Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo "An cư lạc nghiệp"

Sự hình thành và phát triển, cùng những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 90 năm qua trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần khẳng định và tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (ngày 18-11 hàng năm) trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Các khu dân cư đồng loạt tổ chức ngày hội; cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; tổng kết một năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và ký kết giao ước thi đua đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động trong năm tới. Đồng thời, có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, bảo vệ môi trường... Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, MTTQ các cấp, đến các cán bộ, đảng viên đều đến khu dân cư tham gia ngày hội, tăng cường mối liên hệ ngày càng gắn bó, mật thiết giữa Đảng, nhà nước và các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết từ cộng đồng khu dân cư.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chia sẻ: “Kế tục và phát huy vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam các thời kỳ, MTTQVN tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong thời kỳ hội nhập. Cùng với quá trình phát triển của cả nước, MTTQVN tỉnh An Giang đã không ngừng được củng cố, vai trò của mặt trận ngày càng phát huy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Đặc biệt, những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, kéo dài, gây khó khăn và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân trong tỉnh. Trước tình hình đó, mặt trận các cấp đã tích cực tập hợp các nguồn lực hỗ trợ, vận động nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động, sản xuất - kinh doanh, học tập, công tác, ổn định cuộc sống; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương”.

Giai đoạn 2015-2020, hệ thống MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, vận động đóng góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo, thực hiện chương trình giảm nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh; phối hợp các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Từ năm 2015 đến nay, quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động được trên 908 tỷ đồng, đã chi 325 tỷ đồng hỗ trợ cất mới 10.829 nhà Đại đoàn kết; trên 305 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho 1 triệu lượt hộ nghèo; trên 59 tỷ đồng trợ giúp khó khăn đột xuất cho 265.328 trường hợp; 4,3 tỷ đồng trợ giúp 1.678 trường hợp phát triển sản xuất; trên 48 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tặng quà cho hộ nghèo xã Lương Phi (Tri Tôn)

Với phương châm lấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, lấy địa bàn dân cư là nơi thực hiện nếp sống văn minh, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã góp phần cải tạo các hủ tục lạc hậu trong nhân dân, xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo đô thị khang trang hơn, nông thôn có nhiều đổi mới; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chính trị được ổn định; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nhân dân tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. Thường xuyên lắng nghe, tập hợp những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp… góp phần tạo sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm qua của MTTQVN, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo đồng thuận trong quần chúng nhân dân, chung sức, đồng lòng cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh tỉnh nhà.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên cùng toàn Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tạo nguồn sức mạnh tổng hợp, phát huy  nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thử thách. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong xã hội, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

HẠNH CHÂU

 

  • Phông sân khấu đẹp