Một Thủ tướng tận tụy, hết lòng vì việc nước, việc dân

Một Thủ tướng tận tụy, hết lòng vì việc nước, việc dân