Có mẹ, dù thiếu thốn cỡ nào cũng như đang có cả thế gian

Có mẹ, dù thiếu thốn cỡ nào cũng như đang có cả thế gian