Ruxit sẽ giáng một đòn mạnh vào châu Âu nếu xảy ra cùng thời điểm với Brexit

Ruxit sẽ giáng một đòn mạnh vào châu Âu nếu xảy ra cùng thời điểm với Brexit