An Giang giao ban tổng kết công tác dân vận năm 2023

23/11/2023 - 11:47

 - Sáng 23/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam chủ trì Hội nghị giao ban tổng kết công tác dân vận năm 2023 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang phát biểu tại hội nghị

Với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN, các tổ chức chính trị -xã hội”, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận và hoạt động của MTTQVN, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; hiệu quả các mô hình sinh kế và điểm nhấn trong hoạt động chuyển đổi số...

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng ở mỗi đơn vị. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, khơi dậy trách nhiệm của Nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam đề nghị, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, “Gần dân, hiểu dân, nghe dân nói và làm dân tin”; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nhất là tham gia tích cực trong thực hành dân chủ, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trên các lĩnh vực; kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến...

Đồng thời, tích cực phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nắm dư luận xã hội, đời sống, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, để kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy chủ trương, giải pháp về công tác dân vận đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

HẠNH CHÂU