An Giang nâng chất, phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

05/03/2021 - 06:36

 - Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) các cấp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang đã ban hành kế hoạch hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021.

A A

Theo đó, gắn thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh thực hiện các phong trào hiện có, tạo sức mạnh tổng hợp của phong trào TDĐKXDĐSVH.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình ở từng địa phương; thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia… Qua đó, phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển bền vững.

MINH THƯ