An Giang: Nhiều hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

26/01/2021 - 06:14

 - Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khắp nơi trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền.

A A

Tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, với hình thức cổ động trực quan, tỉnh đã tuyên truyền khẩu hiệu đại hội trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử tại các nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng, các công trình an sinh xã hội chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; chỉnh trang đô thị, khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020); làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội XIII và đường lối, chủ trương của Đảng được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII.

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020); kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021-2026 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU