Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp cho ý kiến một số nội dung quan trọng

25/10/2021 - 13:44

 - Sáng 25-10, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 10-2021. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp.

A A

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến theo thẩm quyền các nội dung: Tờ trình ban hành nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình ban hành nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2021; Tờ trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 41/NQ-HĐND, ngày 9-12-2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

Đồng thời, thông qua bằng văn bản: Dự thảo Kế hoạch thực hiện kết luận 12-KL/TW, ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 67-KH/TU, ngày 25-10-2018 về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia.

Quang cảnh cuộc họp

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU