Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Sẵn sàng các hoạt động văn hóa - văn nghệ sau dịch bệnh Covid-19

20/04/2020 - 00:01

 - Những tháng cuối năm 2019, đầu năm 2020, các đơn vị từ Trung ương đến địa phương đã lên kế hoạch nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, cũng như các lĩnh vực, ngành nghề khác, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp tới đời sống văn hóa - nghệ thuật.

A A

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Sẵn sàng các hoạt động văn hóa - văn nghệ sau dịch bệnh Covid-19

Ảnh: THANH HÙNG

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chúng ta luôn có niềm tin chiến thắng trong cuộc chiến "chống giặc Covid-19". Hy vọng niềm vui chiến thắng sẽ không xa, để những khúc ca khải hoàn, những chương trình biểu diễn mừng chiến thắng… sẽ được vang lên tưng bừng, rộn ràng khắp nơi.

Đặc biệt, để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước - Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Hướng dẫn số 105 về tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang yêu cầu nội dung các chương trình văn hóa - văn nghệ phải bám sát Kế hoạch số 106 ngày 11-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 107 ngày 12-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020. Quy mô, hình thức tổ chức phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thời tiết, dịch bệnh và các điều kiện đặc thù của địa phương, tránh phô trương, lãng phí.

Sau dịch bệnh Covid-19, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng cấp cơ sở gắn với kỷ biệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2020. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ theo hình thức xã hội hóa có định hướng, đa dạng về hình thức thể hiện, như: chương trình nghệ thuật, hội diễn văn nghệ, chiếu phim tài liệu, trưng bày triển lãm, tọa đàm khoa học, pa-nô, khẩu hiệu, tranh cổ động... đảm bảo trang trọng an toàn, tiết kiệm.

Phát động các hoạt động sáng tạo, quảng bá các sản phẩm văn hóa- nghệ thuật có định hướng trên không gian mạng; nội dung ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; ý chí, tinh thần dân tộc, khát vọng hòa bình, tiếp thu, hội nhập tinh hoa văn hóa của nhân loại. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa - văn nghệ, thanh - kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc trên lĩnh vực văn học- nghệ thuật.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Sẵn sàng các hoạt động văn hóa - văn nghệ sau dịch bệnh Covid-19

Từ sau Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa - văn nghệ bảo đảm đúng định hướng, đa dạng hình thức thể hiện. Nội dung ca ngợi những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh giai đoạn 2015-2020; giới thiệu, lan tỏa những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Vận động toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng môi trường văn hóa, môi trường tự nhiên và xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng thành công của đại hội, với những quan điểm, chủ trương, định hướng chiến lược của đại hội; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

THU THẢO