Châu Thành: Phát động thi đua “Dân vận khéo” của Đảng và xây dựng nông thôn mới

11/02/2020 - 08:44

 - Năm 2020, Ban Dân vận huyện Châu Thành tiếp tục phát động thực hiện các nội dung “Dân vận khéo” của Đảng và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”.

A A

Lãnh đạo huyện Châu Thành gặp gỡ, đối thoại với nhân dân tại Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

Theo đó, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành tiếp tục phát động các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia góp ý xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào cách mạng ở địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng; trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU