Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026

26/10/2021 - 16:44

 - Ngày 26-10, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Phú lần VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026), với sự tham dự của 20 đại biểu là chư tôn, giáo phẩm, tăng ni trên địa bàn huyện.

A A

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt đại hội

Với phương châm “Trách nhiệm – Kỷ cương – Đoàn kết – Phát triển”, đại hội đã thống nhất bầu 7 vị vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Đại đức Thích Thiện Định được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Phú xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần phụng sự “Đạo pháp – Dân tộc”, đoàn kết cùng các tôn giáo bạn để góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang ngày càng phát triển.

Tiếp tục tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội; vận động, tuyên truyền giới tăng ni, phật tử thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ gắn bó thường xuyên với chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể  các cấp, góp phần đưa huyện Châu Phú phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong điều kiện bình thường mới…

M.L