Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn An Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025:

Đảng bộ thị trấn An Châu phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển bền vững

28/02/2020 - 07:11

 - Với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ thị trấn An Châu (Châu Thành) đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ qua. Đây là tiền đề quan trọng để thị trấn An Châu tiếp tục nỗ lực, nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển, từng bước nâng cao đời sống nhân dân…

A A

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu Phan Thành Phương cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền thị trấn đã ban hành các nghị quyết, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch phát triển KTXH phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ngoài phát huy thế mạnh về giao thông, vị trí địa lý, địa phương còn nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mở rộng đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, thị trấn tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh với các loại cây, con giá trị kinh tế; khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thị trấn bình quân đạt 14,78% (so với nghị quyết 14,68%), thu nhập bình quân đầu người đạt 59,165 triệu đồng/người/năm (so với nghị quyết là 31,5 triệu đồng). Đến nay, thị trấn có có 255 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, doanh thu 92,2 tỷ đồng/năm; 1.993 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, tổng doanh thu ước đạt 541,3 tỷ đồng…

Diện mạo đô thị thị trấn An Châu được quan tâm đầu tư

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Châu Thành, thị trấn An Châu quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng và kiến trúc cảnh quan, hướng đến chỉnh trang đô thị “xanh - sạch - sáng” theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực: nhà ở, công trình công cộng, giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước, hệ thống viễn thông, hệ thống thoát nước, thu gom xử lý rác thải, hệ thống cây xanh đô thị… Những năm qua, thị trấn An Châu được huyện đầu tư nâng cấp công viên trung tâm và cây xanh dải phân cách Quốc lộ 91; hoàn thiện cải tạo vỉa hè, cây xanh các tuyến đường nội thị trung tâm thương mại và khu dân cư Hòa Long I, với tổng kinh phí 18 tỷ đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thị trấn làm tốt công tác huy động sức dân thực hiện các công trình sửa chữa, cất cầu nông thôn; nâng cấp, tu sửa các tuyến đường nông thôn, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Phong trào xã hội - từ thiện, chăm lo người nghèo được người dân nhiệt tình tham gia. Qua đó, bộ mặt đô thị và nông thôn thị trấn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được cải thiện hơn trước.

Cùng với quy hoạch phát triển KTXH là kiện toàn hệ thống chính trị. Đảng bộ thị trấn An Châu tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách. Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công cấp ủy trực tiếp phụ trách, nắm và phản ánh những khó khăn của chi bộ để kịp thời giúp đỡ, hướng dẫn và định kỳ kiểm tra. Ngoài ra, Đảng bộ thị trấn còn có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao chất lượng nội dung hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu Phan Thành Phương nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn An Châu tiếp tục xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực, mục tiêu của sự phát triển. Đảng bộ thị trấn sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng khâu đánh giá cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, uy tín và năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thị trấn An Châu sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hệ thống quản lý của nhà nước, phát huy dân chủ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội. Trong đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ là khâu đột phá, tạo sự chuyển biến cho nền kinh tế địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, đổi mới mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy KTXH thị trấn tiếp tục phát triển, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong nhiệm kỳ 2020-2025.

TRUNG HIẾU